Trang thiết bị


Tích hợp máy kiểm tra hình cầu

Máy phun muối chính xác

Máy kiểm tra

Tích hợp máy kiểm tra hình cầu

Phòng thử nghiệm bụi liên tục lập trình

Phòng thử nghiệm lập trình mưa

Phòng lập trình Temp & Humi

Máy thử rung
Tel
E-email